1. Generelt

 

Gildeskål Kirkelige fellesråd er ansvarlig for forvaltning av Kirkegårdene i Gildeskål Kommune.

 

2. Kirkegårdene

 

Kirkegårdene inndeles i gravfelt og enkeltgraver. Hver grav skal ha et eget nummer. Det skal foreligge gravplan over kirkegårdene i målestokk 1:100. Planen skal vise hver enkel grav med nummer, og vise hvem som er gravlagt i vedkommende grav.

 

3. Opphold ferdsel og arbeid

 

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på kirkegårdene skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen .
Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd.

4. Kirkelig fellesråd

 

Kirkelig fellesråd er ikke ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr ved naturhendinger, hærverk, tyveri o.l., men har derimot ansvar for skader skyldes uaktsomhet fra kirkegårdens betjening.

 

5. Rett til grav

 

Rett til grav har alle som ved dødsfall har bopel i kommunen. Det samme gjelder dødfødt barn når moren har bopel i kommunen.
Kirkelige fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan gravlegges i kommunen. Det kreves da dekt utgifter til gravferden, og avgift som ved feste av grav uten frigravperiode på 20 år.

 

6. Tidspunkt for gravlegging

 

Kirkevergen i samarbeide med forrettende prest fastsetter tidspunkt for den enkelte gravlegging. Grav skal åpnes så nær gravleggingstidspunkt som mulig, og lukkes umiddelbart etter gravlegging. Dersom kistegrav blir stående åpen før gravlegging, skal åpningen sikres forsvarlig.

 

7. Kistegrav

 

Kistegrav skal være minst 3 meter lang og 1,5 meter bred. På kistegraver anlagt før 1.1.-1997 kan hver grav være minst 2,4 meter lang og 1,2 meter bred.
Kisten skal plasseres slik at den har minst 1 meter jordoverdekning og minst 0,3 meter jorddybde under kistebunnen. Kisten skal være omsluttet av jord på alle sider.
Når særlige forhold tilsier det, kan kirkelige fellesråd fravike bestemmelsene i annet ledd. Kiste kan likevel ikke gis mindre enn 0,8 meter jordoverdekning. Helsefaglig myndigheter skal gis uttalelse før kravet til jordoverdekning fravikes.

 

8. Fri grav og feste av grav

 

En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningstiden som 20 år. Den som er ansvarlig for fri grav gis anledning til å feste graven ved fredningstidens utløp.

 

9. Kistegraver

 

Inntil 3 kistegraver kan festes sammen som et gravsted.
Feste av gravsted kan bare skje i forbindelse med dødsfall. Avvik fra §9 ledd kan tillates etter søknad til kirkelige fellesråd. Festeretten kan ikke overdras til andre uten kirkelige fellesråds tillatelse.

 

10. Festetiden

 

Festetiden er 20 år. Når festetiden er ute kan festet fornyes med nye 20 år.
For feste av grav innkreves avgift vedtatt av kommunestyret. Avgiften kan betales for hele tiden (20 år), eller hvis ønskelig kan avgiften betales for 10 år av gangen.

 

11. Ansvarlig

 

Dersom ansvarlig person etter §8 ikke ønsker å feste grav, gis vedkommende anledning til- i løpet av 6 måneder – å fjerne eventuelt påstående gravminne, eller bekoste fjerning av dette.

 

12. Gravplan

 

I tillegg til gravplan skal det for hver kirkegård foreligge et kronologisk register over alle gravlagte. Registeret skal vise når og hvor det er gravlagt, hvem som er fester eller ansvarlig for frigrav, hvilke graver som er festet sammen og når feste utgår.

 

13. Stell av grav

 

Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging. Montering av gravminne kan tidligst skje 6 måneder etter gravlegging av kiste. I mellomtiden ordner Kirkelige fellesråd med et merke hvor avdødes navn settes på . Enhver gravfester eller ansvarshavende for frigrav har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsås av den ansvarlige eier. Kirkelige fellesråd kan besørge årlig planting på grav mot forskuddsvis betaling.

 

14. Avfall

 

Planter, kranser og lignende som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall skal være komposterbart.

 

15. Gravminne

 

 

På hver grav eller gravsted skal det som hovedregel bare settes opp et gravminne. Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Andre minnesmerker enn gravminner kan bare plasseres på kirkegården dersom bispedømmerådet gir samtykke til det. Den som ønsker det gis anledning til å legge blomsterplate foran gravminnet. Platen kan ikke være bredere enn gravminnet, og ikke stikke lengre frem en 60 cm målt fra gravminnets bak-kant. Platen monteres i flukt med terrenget. Vekster i plantefeltet skal ikke gå utover plantefeltet, og høyden må begrenses slik at den står i forhold til gravminnets størrelse.

 

16. Tekst og dekor

 

Tekst, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig, og det navn som settes på skal være identisk med navnet på den person som er gravlagt. Personer som er omkommet på havet, i krig eller liknende, og som ikke er gravlagt på kirkegård , kan likevel få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne.
Når gravminne fjernes fra kirkegården, skal navn og data tas bort, med mindre eieren fjerner gravminnet selv.

 

18. Materialbruk

 

Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er varige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger som det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården.

 

18. Høyde på gravminne

 

Gravminner kan ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2kbm og 300 kg.
På graver mindre enn 2,4x 1,2 meter kan gravminne ikke være høyere enn 80 c, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1kbm og 150 kg.
Når særlige grunner tilsier det, kan bispedømmerådet fravike bestemmelsene i den paragraf.

 

20. Montering gravminne

 

Gravminner skal monteres på et fundament, slik at det når når som helst kan flyttes.
Stående gravminne i stein skal festes forsvarlig til fundament i stein. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal boltes med rustfrie, 15 cm og 12mm tykke massive bolter. Boltene skal stikke like langt opp i gravminnet som ned i fundamentet. Gravminner som er lavere enn 60 cm skal boltes tilsvarende med en bolt. Fundament skal ha en form og en størrelse som forhindrer at gravminnet kan velte, og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets anleggsflate. Gravminnet skal settes på fast grunn innenfor gravarealet, i bakkant av den graven som er tatt i bruk, sentreres ved neste gravlegging.
Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentsdybde som ugjør minst 20% av gravminnets høyde over bakken. Fundamentet skal ikke være synlig over bakken. Når fundament og sokkel er av samme tykkelse, skal dybden under bakken utgjøre minst 20% av gravminnets høyde over bakken.

 

20. Godkjenning gravminne

 

Kirkelige fellesråd, eller den som de har delegert myndigheten til skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på anvist plass på graven.

 

21. Ansvar for gravminne

 

Eieren er ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse eller fare for dem som ferdes på kirkegården. Når kirkelige fellesråd eller den som de har delegert myndighet til finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrifter og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme et slikt pålegg, eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan fellesrådet sette i verk tiltak som er nødvendige for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet

 

22. Oppsett av gravminne

 

Det kan også inngås avtale om bolting eller oppsetting av gravminnet med fellesrådets daglige leder/ kirkevergen mot utgiftsdekning vedtatt av kirkelig fellesråd.

 

23. Bevaring gravminne

 

Kirkelig fellesråd kan vedta at områder av kirkegården, eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares. Slikt vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminner på et område av kirkegården eller en grav er av en viss alder. At det representerer stilhistorie, har lokalt særpreg i form aller materialbruk, gir uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unik.
Kirkegårdsvedtektene skal skal innholde egne bestemmelser for de områder eller graver som vedtas bevart.

 

24. Påklagelse

 

§25. Nye kirkegårdvedtekter for Gildeskål Kommune trer i kraft fra 22.03.2007
Enst. Vedtak

 

25. Næringsvirksomhet

 

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd, denne tillatelsen skal være skriftlig. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver.

 

26. Kirkegårdsvedtekter

 

Nye kirkegårdvedtekter for Gildeskål Kommune trer i kraft fra 21.03.2007